MATIK 3-5

Program MATIK.3-5 obsahuje ucelený okruh látky z.matematiky pro.1..stupeň ZŠ a.je zaměřen na.samostatné procvičování učiva. Je vhodný pro.využití na.školách i.pro.domácí přípravu dětí. Počítač zadává náhodně sestavené příklady, které mají žáci samostatně vypočítat, a.průběžně kontroluje jejich výpočet. Při chybné odpovědi dá možnost opravy, případně napoví, po.druhé chybě oznámí správné řešení a.předvede postup výpočtu. Po.ukončení tématu je výkon žáka oznámkován. Do.programu jsou zařazeny i.některé matematické hry.

Stáhnout DEMO programu MATIK

3 . t ř í d a :

Násobení a dělení do sta: V oboru násobilky Mimo obor násobilky Přímá úměrnost Dělení se zbytkem Výpočty s čísly do sta: Řešení rovnic Výpočet složených výrazů Porovnávání výrazů Sčítání a odčítání dvojcif. čísel: Zpaměti Písemně Počítání s čísly do 10 000 zpaměti: Násobení a dělení 10, 100, 1000 Sčítání a odčítání do 1000 Sčítání a odčítání do 10 000 Výpočty s čísly do 10 000: Výpočet složených výrazů Porovnávání výrazů Řešení rovnic Písemné sčítání a odčítání: Čísel do 1000 Čísel do 10 000 Řešení nerovnic Převádění jednotek: Jednotky délky Jednotky váhy Úlohy z geometrie: Grafické počítání s úsečkami Souřadnice bodu Trojúhelníky HRY NA PROCVIČOVÁNÍ: Uhodni mé číslo (porovnávání čísel) Rébus (sčítání a odčítání) Hvězdičky (souřadnice polí)

4 . t ř í d a :

Násobení a dělení zpaměti: Čísly 10, 100 a 1000 Přirozeným číslem Řešení rovnic Písemné násobení: Jednociferným činitelem Dvojciferným činitelem Trojciferným činitelem Písemné dělení jednociferným dělitelem Římské číslice Jiné číselné soustavy: Dvojková soustava Ostatní soustavy Převádění jednotek: Jednotky délky Jednotky váhy Jednotky času Smíšené úlohy Čísla do milionu: Porovnávání čísel Řešení nerovnic Zaokrouhlování Sčítání a odčítání do milionu: Zpaměti Písemně Řešení rovnic Úvod do zlomků Úlohy z geometrie: Trojúhelníky Obvod a obsah čtverce a obdélníku HRY NA PROCVIČOVÁNÍ: Doplň čtverec Souboj s počítačem Pexeso

5 . t ř í d a :

Písemné dělení: Jednociferným dělitelem Dvojciferným dělitelem Trojciferným dělitelem Počítání se zlomky: Základní zlomky Sčítání a odčítání Převádění zlomků na desetinná čísla Počítání s desetinnými čísly: Porovnávání Zaokrouhlování Sčítání a odčítání desetinných čísel: Zpaměti Písemně Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000 Násobení desetinných čísel: Přirozeným číslem zpaměti Desetinným číslem zpaměti Písemné násobení Dělení desetinných čísel: Přirozeným číslem zpaměti Desetinným číslem zpaměti Aritmetický průměr Převádění jednotek: Délkové jednotky Plošné jednotky Smíšené úlohy Obsah plošných útvarů: Obdélník, čtverec Nepravidelné obrazce Celá čísla: Uspořádání celých čísel Sčítání a odčítání HRY NA PROCVIČOVÁNÍ: Šifrovaná tabulka Vyzkoušej si odhad Fotbal