MATIK 6-9

Výukový program Matik 6-9 obsahuje ucelený okruh probírané látky z matematiky pro 6 - 9. ročník ZŠ a pro víceletá gymnázia a je zaměřen na samostatné procvičování učiva. Je vhodný pro využití na školách i pro domácí přípravu dětí. Program je dodáván ve verzi pro jednoho uživatele, nebo jako multilicence pro školy (i v síťové verzi).

Učivo je rozčleněné do jednotlivých ročníků a je zpracováno do tematických kapitol a dílčích cvičení. Program obsahuje všechna matematická témata podle současných osnov i geometrické úlohy, na konci každého ročníku je navíc zařazeno učivo rozšiřující.

Žák si vybere ročník, kapitolu a cvičení, pak si zvolí počet příkladů. K dispozici má vždy doporučený počet příkladů, navržený s ohledem na obtížnost a časovou náročnost výpočtů. Při řešení příkladů má žák možnost jedné opravy, při druhé chybě mu počítač ukáže správný výsledek, včetně postupu a zdůvodnění výpočtu. Na konci každého cvičení je uveden přehled úspěšnosti a navržena známka. Příklady jsou generovány náhodně, u slovních úloh je zajištěno jejich střídání i střídání zadávaných hodnot. Program obsahuje i kalkulačku, která je aktivní u obtížnějších výpočtů.

Síťová verze obsahuje navíc část Evidence výsledků, umožňující vést dlouhodobý přehled o práci žáků, počítat průměrné známky za zvolené období apod.

 

Konfigurace počítače

Doporučená:

PC Pentium 600 MHz, 128 MB RAM, Windows, rozlišení 800 x 600 / 1024 x 768, TrueColor.

Minimální:

PC Pentium 200 MHz, 64 MB RAM, Windows, rozlišení 800 x 600, HiColor.

Při instalaci na disk vyžaduje 12 MB místa.

Stáhnout Demo Matik 6-9

Bližší informace o programech firmy Matik, jejich ceník a objednávkový formulář najdete na

www.matik.cz


Zde si můžete stáhnout opravenou verzi programu MATIK 6-9 (verze r. 2011):

Staženým souborem nahraďte soubor MatikApp.exe, který najdete v adresáři, kde je nainstalován program MATIK 6-9.Obsah jednotlivých ročníků

 

6. ročník

 

Opakování učiva z 5. ročníku

porovnávání a zaokrouhlování čísel do milionu, počítání s čísly do milionu,

sčítání a odčítání desetinných čísel, úvod do zlomků, obvod a obsah čtverce a obdélníku, délkové a plošné jednotky

Desetinná čísla

porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání zpaměti, sčítání a odčítání písemně, násobení a dělení 10, 100 a 1000, násobení a dělení přirozeným číslem zpaměti, násobení a dělení desetinným číslem zpaměti, písemné násobení, písemné dělení

Dělitelnost přirozených čísel

hledání dělitelů, znaky dělitelnosti

Prvočísla

rozklad na součin prvočísel, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek

Úhly

typy úhlů, úhlové jednotky, sčítání a odčítání velikostí úhlů, násobení a dělení velikostí úhlů

Osová souměrnost

body v osové souměrnosti, obrazce v osové souměrnosti

Středová souměrnost

 body v středové souměrnosti, obrazce ve středové souměrnosti

Trojúhelníky

výpočet prvků v trojúhelníku, typy konstrukcí, vlastnosti prvků v trojúhelníku

Převádění jednotek

délkové jednotky, plošné jednotky, objemové jednotky, smíšené úlohy

Kvádr a krychle

objem a povrch, slovní úlohy         

Rozšiřující úlohy

 odhad úhlů (fotbal), čísla s větším počtem desetinných míst, počítání s čísly s větším

 počtem deset. míst, nepravidelné obrazce

 

 

7. ročník

 

Úpravy zlomků

krácení a rozšiřování zlomků, porovnávání zlomků, převádění na desetinné číslo, převádění na smíšené číslo

Počítání se zlomky

sčítání a odčítání, násobení a dělení, složený zlomek, smíšené úlohy

Celá čísla

uspořádání celých čísel, sčítání a odčítání, násobení a dělení, absolutní hodnota čísla,

řešení rovnic a nerovnic

Racionální čísla

sčítání a odčítání, násobení a dělení, smíšené úlohy

Poměr a úměrnost

určení poměru, přímá a nepřímá úměrnost (slovní úlohy), měřítko plánu a mapy,

tabulky přímé a nepřímé úměrnosti

Procenta a úroky

výpočet procentové části, výpočet procent, výpočet základu, smíšené úlohy,

slovní úlohy (procenta), slovní úlohy (úroky)

Shodnost

věty o shodnosti trojúhelníku, shodná zobrazení

Rovinné obrazce

základní typy obrazců, vlastnosti čtyřúhelníků, obsah čtyřúhelníků, obsah trojúhelníku, obsah lichoběžníku

Objem a povrch těles

krychle a kvádr (opakování), hranoly

Rozšiřující úlohy

promile, posunutí, diagramy a grafy

 

 

8. ročník

 

Mocniny a odmocniny

druhá mocnina a odmocnina, mocniny s přirozeným mocnitelem, počítání s mocninami,

zápis čísel pomocí mocnin deseti, smíšené úlohy

Pythagorova věta

základní úlohy, užití Pythagorovy věty (slovní úlohy), další užití v geometrických úlohách

Výrazy s proměnnou

určení hodnoty výrazů, sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení, dělení a vytýkání,

vzorce pro dvojčleny, smíšené úlohy

Lineární rovnice

řešení lineárních rovnic, slovní úlohy

Základy statistiky

aritmetický průměr, četnost znaků, modus a medián

Kruh, kružnice a válec

vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah kruhu, objem a povrch válce

Tečna ke kružnici

      vzájemná poloha přímky a kružnice, konstrukce tečny ke kružnici (Thaletova v.)

Rozšiřující úlohy

dělení mnohočlenu dvojčlenem, lineární nerovnice, výpočet neznámé ze vzorce,

obsahové hlavolamy, převody fyzikálních jednotek I.

 

 

9. ročník

 

Lomené výrazy

definiční obor výrazů, úpravy lomených výrazů, sčítání a odčítání lomených výrazů,

násobení a dělení lomených výrazů, smíšené úlohy, rovnice s neznámou ve jmenovateli

Soustavy lineárních rovnic

dosazovací metoda, sčítací metoda, slovní úlohy

Funkce

lineární funkce, nelineární funkce, tabulky funkcí, definiční obor funkce, vlastnosti funkcí

Grafické řešení soustavy rovnic

Podobnost

věty o podobnosti, dělení úsečky v daném poměru

Goniometrické funkce

určování hodnot funkcí a úhlů, určování hodnot funkcí z poměru stran, řešení pravoúhlého trojúhelníku

Povrchy a objemy těles

hranol a válec, jehlan a kužel, koule, smíšené úlohy

Základy finanční matematiky

jednoduché úrokování, složené úrokování, další úlohy z praxe

Rozšiřující úlohy

některé další funkce, kvadratická rovnice, průměty těles, prostorové hlavolamy,

převody fyzikálních jednotek II.